Op alle activiteiten van Vogelwachter Adriaan zijn "De Algemene Voorwaarden van Vogelwachter Adriaan" van toepassing. Deze Algemene voorwaarden kun je via deze link downloaden als pdf-bestand

De Algemene Voorwaarden van Vogelwachter Adriaan

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld op 3 december 2021

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

Naam bedrijf: Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de handelsnaam Vogelwachter Adriaan.

Adres: Asakkerhof 18, 6718 ZR in Ede

Telefoon: 06-36086816

E-mailadres: info@vogelwachteradriaan.nl

KvK-nummer: 77150759

BTW-identificatienummer NL003168728B06

IBAN: NL26 KNAB 0259 1715 06

Artikel 2. Waar gelden deze voorwaarden voor?

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle activiteiten en producten van Vogelwachter Adriaan. Deze activiteiten zijn onder andere workshops, coaching, lezingen, excursies, cursussen. Een deel van deze activiteiten en producten zijn digitaal. De voorwaarden gelden voor alle deelnemers, zakelijk en particulier (tenzij anders aangegeven). 

Artikel 3. Akkoord met deze voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Vogelwachter Adriaan staan op de website www.vogelwachteradriaan.nl/algemenevoorwaarden. Je hebt daardoor kennis kunnen nemen van deze Algemene Voorwaarden, voordat je je hebt ingeschreven voor een activiteit van Vogelwachter Adriaan. Inschrijving vindt plaats door betaling van je factuur, je inschrijving via internet of met de pin. Door te betalen ga je als deelnemer akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 4. Betaaltermijn facturen

Je kunt alleen deelnemen aan de activiteit(en) als het verschuldigde bedrag uiterlijk op de dag voordat de activiteit begint, op de rekening van Vogelwachter Adriaan staat bijgeschreven of je ter plaatse betaalt. Dat kan contant en per pin. 

Artikel 5a. Annulering deelname activiteit particulieren

Wanneer je je deelname aan de activiteit wilt annuleren dan kan dat in sommige gevallen. Bij bijzondere omstandigheden (denk aan overlijden of ernstige ziekte van een deelnemer) is het mogelijk om binnen de twee weken voordat de activiteit begint te annuleren. Neem daarvoor contact op met Vogelwachter Adriaan op het mailadres info@vogelwachteradriaan.nl of telefonisch op telefoonnummer 06-36086816.

Artikel 5b. Annulering deelname activiteit zakelijke klanten

Na definitieve bevestiging van een activiteit door de opdrachtgever kan een activiteit onder voorwaarden worden geannuleerd. Annuleren van een activiteit is mogelijk onder de volgende voorwaarden: 

- tot 3 maanden voor aanvang: geen kosten

- tot 2 maanden voor aanvang: 15% van de totale kosten

- tot 1 maand voor aanvang: 35% van de totale kosten

- tot 2 weken voor aanvang: 60% van de totale kosten

- tot 1 week voor aanvang: 85% van de totale kosten

- minder dan 7 dagen voor aanvang: 100% van de totale kosten.

Als er van overheidswege regels worden gesteld waardoor de activiteit geen doorgang kan vinden dan worden er geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 6a. Aantal deelnemers per activiteit particulieren

Bij alle activiteiten van Vogelwachter Adriaan wordt aangegeven hoeveel mensen er deel kunnen nemen. Het aantal plekken wordt bepaald op volgorde van definitieve aanmelding (inclusief betaling). Op de website https://vogelwachteradriaan.nl of de website waar je je kunt inschrijven zie je bij het inschrijven hoeveel plekken er nog beschikbaar zijn. Zodra je betaling ontvangen is, is je aanmelding voor de activiteit definitief.

Artikel 6b. Aantal deelnemers per activiteit zakelijk

Het aantal deelnemers van een activiteit wordt in overleg bepaald. 

Artikel 7. Verzetten activiteiten particulieren

Een eendaagse activiteit (dag of dagdeel) kan bij onvoorziene omstandigheden door Vogelwachter Adriaan tot 24 uur voor de afgesproken datum worden verplaatst naar een andere datum (bijvoorbeeld bij ziekte of wanneer extreem slecht weer verwacht wordt). Hiervan word je via het mailadres of telefoonnummer dat je bij je inschrijving hebt opgegeven op de hoogte gebracht of telefonisch. Vogelwachter Adriaan biedt in dat geval twee alternatieve data voor dezelfde of een soortgelijke activiteit (qua tijd en kosten).

Van een activiteit die uit meer dagen bestaat kan een dag of dagdeel tot 24 uur voor de afgesproken datum worden verplaatst naar een andere datum (bijvoorbeeld bij ziekte of wanneer extreem slecht weer verwacht wordt). Hiervan wordt je via het mailadres of telefoonnummer dat je bij je inschrijving hebt opgegeven op de hoogte gebracht. Vogelwachter Adriaan biedt in dat geval één alternatieve datum voor dezelfde activiteit.

Artikel 8. Eigen risico en verantwoordelijkheid

De activiteiten vinden binnen en buiten plaats, afhankelijk van het soort activiteit. Deelname is altijd op eigen risico. Je bent zelf verantwoordelijk voor je veiligheid tijdens de activiteiten. Bij activiteiten die buiten plaatsvinden (helemaal of gedeeltelijk) moet je redelijk gezond en fit zijn en geen specialistisch medisch toezicht nodig hebben. Houd er rekening mee dat de activiteiten fysieke inspanning kan vragen (wandelen, soms over onverharde paden etc.). Als je twijfelt of je kunt deelnemen, neem dan contact op met Vogelwachter Adriaan.

Tijdens de activiteiten gaan we vaak natuurgebieden in. Daarom is er een kans op het oplopen van bijvoorbeeld teken. Houd daar goed rekening mee met de keuze van je kleding en schoeisel. Vogelwachter Adriaan is niet verantwoordelijk voor de consequenties van het eventueel oplopen van een tekenbeet, het in aanraking komen met giftige planten, paddenstoelen e.d., het struikelen over boomwortels of andere obstakels etc. die er tijdens de activiteiten zijn. 

Vogelwachter Adriaan heeft de weersomstandigheden niet in de hand. Mocht het gaan onweren, dan is het handig te weten wat je dan het beste kunt doen. Dat kun je lezen op bijvoorbeeld deze website https://www.anwb.nl/eropuit/dagje-uit/tips/onweer-wat-te-doen. Schade door welke weersomstandigheden dan ook is niet de verantwoordelijkheid van Vogelwachter Adriaan.  

Vogelwachter Adriaan is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van eventueel letsel/schade aan deelnemers, voorbijgangers of hun of andermans bezittingen. 

Artikel 9 Inspanningsverplichting

De natuur is onvoorspelbaar, Vogelwachter Adriaan geeft geen garanties op het waarnemen van bepaalde vogels of dieren. Uiteraard spant Vogelwachter Adriaan zich in om de deelnemers zoveel mogelijk vogels en andere natuur te laten zien.

Artikel 10. Schade

We hopen dat het niet gebeurt, maar eventuele schade is voor eigen rekening. Dat geldt voor schade aan je persoonlijke eigendommen en die van anderen en ook voor lichamelijk en emotionele schade bij jezelf en anderen. Als je schade veroorzaakt aan de locatie waar de activiteit plaatsvindt of spullen die daar aanwezig zijn dan is dat ook voor je rekening. Als je schade toebrengt aan de spullen (bijvoorbeeld verrekijker, telescoop) van Vogelwachter Adriaan dan verhaalt hij die op de persoon die de schade heeft veroorzaakt. 

Vogelwachter Adriaan is niet in het bezit van een EHBO diploma.

Artikel 11. Verzekeringen

Vogelwachter Adriaan vindt het belangrijk dat de deelnemers aan activiteiten goed verzekerd zijn voor bijvoorbeeld ziektekosten, schade aan eigen apparatuur en Wettelijke Aansprakelijkheid. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om hier goed voor verzekerd te zijn.

Artikel 12. Aansprakelijkheid algemeen

Vogelwachter Adriaan is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan of annulering van een activiteit van Vogelwachter Adriaan, tenzij aan Vogelwachter Adriaan opzet of grove schuld kan worden verweten. Wanneer Vogelwachter Adriaan toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 13. Overmacht

1. Vogelwachter Adriaan gaat altijd tot het uiterste om alle activiteiten zo goed mogelijk te laten plaatsvinden en verlopen. Toch kan het gebeuren dat door omstandigheden die buiten Vogelwachter Adriaan om plaatsvinden, de activiteit niet door kan gaan of niet helemaal kunnen plaatsvinden. Het gaat dan altijd om alle van buiten komende oorzaken waarop Vogelwachter Adriaan geen invloed kan uitoefenen. Dit noemen we overmacht.

2. Als zo’n omstandigheid geldt in ieder geval: · Oproer; · Oorlog of oorlogsgevaar; · Mobilisatie; · Natuurramp; · (kern)Explosie; · Ernstige brand; · Uitstroming van giftige of anderszins gevaarlijke stoffen of gassen; · Uitval van toevoer van energie; · Overheidsmaatregel (eventueel ook een buitenlandse) zoals: een in- en uitvoerverbod, een levering- of productieverbod; · Tekortschieten door een leverancier/producent of andere hulppersonen door overmacht in de zin van dit lid.

3. Vogelwachter Adriaan kan tijdens de periode dat de overmacht duurt zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of bestelling opschorten. Als deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan is zowel Vogelwachter Adriaan als opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij.

4. Als Vogelwachter Adriaan op het moment dat de overmacht plaatsvindt zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of bestelling voor een deel is nagekomen is Vogelwachter Adriaan gerechtigd om het al nagekomen apart te factureren. De opdrachtgever moet deze factuur betalen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid in relatie tot wet- of regelgeving

Vogelwachter Adriaan accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor een deelnemer die zich niet houdt aan:

- wetgeving van welke aard dan ook;

- de regelgeving van de bezochte locatie(s);

- regels die door Vogelwachter Adriaan zijn gesteld;

- mondelinge instructies die door Vogelwachter Adriaan aan de deelnemer zijn gegeven.

Artikel 15. Copyright en auteursrecht

Eventueel verstrekt materiaal dat hoort bij de activiteiten wordt eigendom van de deelnemer, maar het copyright en de auteursrechten zijn en blijven eigendom van Vogelwachter Adriaan. Alle intellectuele rechten zijn voorbehouden; niets uit dit materiaal mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vogelwachter Adriaan worden gedeeld, verveelvoudigd of openbaar gemaakt.

Artikel 16. Nederlands recht

Op alle offertes en aanbiedingen van Vogelwachter Adriaan, en op overeenkomsten tussen Vogelwachter Adriaan en deelnemers is Nederlands recht van toepassing. We hopen natuurlijk dat het niet gebeurt, maar geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en dergelijke waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden behandeld volgens Nederlands recht.