De Binnenveldse Hooilanden, voorjaar 2021 (door Sander Pruiksma)
10 augustus 2021 
7 min. leestijd

De Binnenveldse Hooilanden, voorjaar 2021 (door Sander Pruiksma)

Sander Pruiksma heeft een prachtig fotoverslag gemaakt van de vogels die in het voorjaar het nieuwe natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden ontdekten. De Binnenveldse Hooilanden liggen in het landbouwgebied het Binnenveld tussen Ede, Wageningen, Rhenen en Veenendaal. Aan het eind kun je de totale soortenlijst, inclusief broedgevallen die Sander gemeld heeft zien.

Wil je weten wat er de laatste dagen gezien is in dit gebied? Kijk dan op waarneming.nl.

“In 2021 was duidelijk merkbaar dat de ontwikkeling van de Binnenveldse Hooilanden zijn vruchten afwerpt. Het was iedere dag weer de moeite waard om te zoeken naar bijzondere vogelsoorten voor dit gebied. Hier een fotoreportage van mijn hoogtepunten.

Patrijs man

Haasje over

Gele kwikstaart man

Slobeenden (links) en Pijlstaarten (rechts)

Ringmus

Blauwborst man

Kemphanen

Tapuit

Grutto

Blauwborst man

Kluut en Stelkluten

  

Zwarte Ruiters (boven en onder)

Groenpootruiter

Steltkluut vrouw

Kleine Plevier koppel

Diverse eenden (Slobeend, Krakeend, Wintertaling, Zomertaling, Pijlstaart)

Boerenzwaluwen

Kievit man

Knobbelzwaan

Grutto man

Tureluur

Reebok

Bosruiter (boven en onder)

Paapje man

Hybride Gele x Engelse Kwikstaart

Een jonge Kievit

Vogels in en rond de Binnenveldse Hooilanden (volgorde ANWB-gids)

Dodaars: 2 broedpaar Egelsteeg

Aalscholver: regelmatig overvliegend vanuit kolonie Blauwe Kamer

Grote Zilverreiger: enkeling aanwezig

Blauwe Reiger: enkeling aanwezig

Ooievaar: regelmatig foeragerend en overvliegend, enkele broedparen

Lepelaar: regelmatig enkele exemplaren overvliegend vanuit kolonie Blauwe Kamer

Knobbelzwaan: maximaal 6 exemplaar

Zwarte Zwaan: bij de knobbelzwanen (o.a. op de Kooiweg en in de Grift)

Grauwe Gans: tientallen in het gebied aanwezig, meerdere plekken

Nijlgans: enkeling aanwezig

Wilde Eend: 25+

Krakeend: 50+

Pijlstaart: 27 langs de Kooiweg, later 5 bij de Eendenkooi

Slobeend: 50+

Smient: enkeling tussen andere eenden

Wintertaling: 25+

Zomertaling: 10+

Kuifeend: enkeling Egelsteeg

Lammergier: vanuit herintroductie vanuit Frankrijk overvliegend exemplaar*

Zeearend: kort aanwezig nabij de Eendekooi*

Rode Wouw: enkele overvliegend op trek*

Zwarte wouw: enkele overvliegend op trek

Blauwe Kiekendief: enkele overvliegend op trek*

Steppekiekendief: mannetje overvliegend op trek*

Buizerd: regelmatig in en boven het gebied

Wespendief: overvliegend op trek

Sperwer: regelmatig overvliegend

Havik: enkele keer overvliegend

Torenvalk: regelmatig in het gebied aanwezig

Boomvalk: vanaf eind april een koppel in het gebied aanwezig

Slechtvalk: regelmatig jagend, waarschijnlijk van broedkoppel Wageningen

Smelleken: vrouw op akker langs Kooiweg

Patrijs: meerdere koppels in het gebied (Werftweg, Veensteeg o.a.)

Kwartel: meerdere exx. te horen langs de Grift

Kwartelkoning: een exx te horen langs de Grift

Fazant: 25+

Waterhoen: 10+

Meerkoet: 25+ broedend

Scholekster: enkele broedkoppels

Kluut: maximaal 8 exx op doortrek, zelf 2 exemplaren gezien

Steltkluut: maximaal 5 exemplaren, 2 langdurig Kooiweg, 3 een dag nabij Eendenkooi

Kleine Plevier: >15 broedparen

Bontbekplevier: doortrekkend kort t.p. op Kooiweg

Kievit: >25 broedparen

Temmincks Strandloper: een exemplaar kort aanwezig op Kooiweg tijdens trek*, later groepjes

Bosruiter: tientallen per dag, eind april de meest voorkomende steltloper in het gebied

Witgat: enkele exemplaren in april

Oeverloper: enkele exemplaren in april

Tureluur: meerdere broedkoppels >10

Zwarte Ruiter: in april 25+ als doortrekker

Groenpootruiter: in april 15+ als doortrekker

Grutto: meerdere broedkoppels >10

Rosse Grutto: een exemplaar, niet door mij gezien en ook geen foto op wrng.nl*

Wulp: meerdere broedkoppels

Regenwulp: groepen tot 35 + exemplaren langdurig in het gebied

Watersnip: 1000+ op doortrek, meerdere baltsende exx (5+)

Poelsnip: niet door mij gezien, geen foto op wrng.nl, wel gemeld*

Bokje: meerdere exemplaren op doortrek, zelf een gezien

Kemphaan: diverse groepen, tot 40+, ook baltsend gezien

Kokmeeuw: kleine aantallen slaap-foerageertrek

Stormmeeuw: enkeling samen met kokmeeuwen

Zilvermeeuw: enkelingen

Pontische meeuw: onvolwassen beest vaak samen met onvolwassen kleine mantelmeeuwen

Kleine mantelmeeuw: kleine groepen in het gebied aanwezig

Visdief: vanaf begin mei dagelijks langs de Grift foeragerend

Reuzenstern: een exemplaar gezien rond de eendenkooi*

Zwarte Stern: enkele exemplaren begin mei langstrekkend (zelf 2 gezien)

Houtduif / Holenduif / Turkse Tortel: regelmatig aanwezig

Koekoek: maximaal 4 exemplaren roepend

Velduil: een exemplaar zwervend door het gebied, helaas niet zelf gezien*

Gierzwaluw: grote groepen op doortrek (o.a. 250 + in een uur eind april langs de Kooiweg)

IJsvogel: enkeling langs de Grift

Veldleeuwerik: enkele exemplaren

Oeverzwaluw: eind april 100+ boven de Kooiweg

Boerenzwaluw: algemeen tijdens doortrek

Huiszwaluw: tientallen boven de Kooiweg

Graspieper: groepen tot 40+ gezien

Witte kwikstaart: enkele exemplaren

Gele kwikstaart: minder dan andere jaren. Ook noordse en engelse (hybriden) zijn gezien

Winterkoning / Roodborst / Heggenmus: in gewone aantallen aanwezig

Blauwborst: massaal aanwezig in het gebied 25+

Tapuit: in een week massaal op doortrek (20+ per dag)

Paapje: tegelijk met tapuiten vaak te zien (zelf tot 5 op een dag)

Roodborsttapuit: enkele broedparen

Zanglijster / Grote lijster / Merel / Koperwiek / Kramsvogel / Beflijster: normaal aantal

Grasmus: massaal aanwezig

Kleine Karekiet: vanaf mei 10+ zingend langs de Grift

Sprinkhaanzanger: een exemplaar zingend in de Achterbergse Hooilanden

Bosrietzanger: begin mei ineens volop aanwezig (o.a. vier zingend langs Nieuwesteeg)

Tjiftjaf / Fitis: gewone aantallen aanwezig

Mezen / Kraaien /Spreeuwen / Mussen/ Vinken geen bijzonderheden, behalve:

Raaf: koppel regelmatig aanwezig in het gebied

Wielewaal: 2 op doortrek (zelf 1 gezien)

Rietgors: massaal aanwezig (50+ mannetjes)

*niet zelf gezien, maar gehoord in het veld of via waarneming.nl.”

Een prachtig overzicht. Bedankt Sander!

Over de schrijver
Reactie plaatsen